За града

 

 Местоположение
Община Благоевград е разположена в Югозападна България на площ от 628 кв.км. и включва град Благоевград и прилежащите към него села. 
Територията на общината в регионален мащаб се намира в най-западната част на Рило-Родопския масив.
Самият град е разположен в непосредствена близост до югозападните склонове на Рила планина, в поречието на реките Струма и Благоевградска Бистрица.
Благоевград се намира наглавен път Е-79; на 100 км. южно от столицата София; на 20 км. от Република Македония; на 100 км. от границата с Гърция (на 250 км. от пристанищния град Солун).

 

Релеф

Преобладават планински и котловинен релеф.Площта на височинните пояси е разпределена в следната градация:
- Низинен пояс (от 0 до 200 м.) - разпространен е само в долината на река Струма;
- Хълмист пояс (от 200 до 600 м.) - обхваща части от Благоевградската котловина;
- Нископлананински пояс (от 600 до 1000м.) - този пояс включва подножието на планините Рила, Пирин и Влахина.
Основните морфолого-генетични елементи на релефа са: речните долини, долинните форми (долинни равнини),
денодационни повърхнини.

Климат

Районът попада в Струмската подобласт на преходно-континенталната климатична област. Голямата разлика в надморската височина се явява причина за обособяване на два климатични района:
- Район с преходно-континентален климат
Този район обхваща около 80% от територията на общината на височина до 1000 м. Средната януарска температура е +1, +2 градуса, което говори за мек климат през зимата. Средната температура е +14 градуса, което определя района акто един от най-топлите в нашата страна.
- Район с планински климат
Този район се намира над 1000 м. надморска височина, заема около 20% от територията на общината. Режимът на температурите в тази област показва особеностите на планинския климат.
Анализът на валежите през годината показва, че минимумът на валежното количество е през летните месеци, а максимумът през есенните месеци.
От месец септември до месец ноември падат 38% от валежите.

Води

Речната мрежа на територията на територията на общината е гъста и се формира главно от малките леви и десни притоци на река Струма.
Общата водна маса е около 1393 мил.куб.м., при средно количество на валежите през годината.
Подземните води са общи за Благоевградската котловина и обхващат части от съседните общини - Дупница, Бобошево и Кочериново. Най-обширна е котловината при Благоевград, където подземният отток се подхранва от река Благоевградска Бистрица. Експоатационните запаси от подземни води за цялата котловина са около 25 мил.куб.м., от които 15 мил. само за територията на Община Блаоевград.

Население

Демографските процеси и структури се характеризират с определено развитие, обусловено от редица социално-икономически фактори. Демографската ситуация се формира през годините под въздействието на дългосрочни тенденции в развитието на населението, както следва:
1920 година 7 009 души
1926 година 9 384 души
1934 година 9 977 души
1946 година 14 200 души
1956 година 21 833 души
1965 година 32 680 души
1975 година 50 023 души
1985 година 64 882 души
1990 година 74 587 души
1998 година 81 114 души
За 70 години (1920 до 1990), населението на Благоевград е нараснало 10 пъти
Основното нарастване е около 1946 година, когато то се удвоява в сравнение с 1920 година.
Нарастването на населението се дължи както на естествения, така и на механичния прираст.
За периода 1975г. - 1990г. механичният прираст е малко по-голям от естествения.

Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada
Grada
Grada Grada